Det finns ett fel i regeringens lagförslag om ändrad jour, alltså de lagar som ska ändra hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen. Felet handlar om hur svenskan ska beaktas när regeringen ritar om vårdkartan och bland annat klassar upp centralsjukhuset i Seinäjoki på bekostnad av Vasa centralsjukhus. I lagförslagets motiveringsdel hänvisas till ett tidigare utlåtande från grundlagsutskottet. Hänvisningen är korrekt, men det finns inget som helst stöd för motiveringarna i det utlåtande man hänvisar till. Det är tjänstemän som skrivit lagförslaget och motiveringarna, men regeringen har godkänt texten. Därför är också regeringen ansvarig för felet som klassas som betydande av två grundlagsexperter. Olli Mäenpää, professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet: – Jag har aldrig stött på något liknande fel. Felet är ganska iögonfallande och jag ser det som ganska allvarligt. Felet är en del av en trestegsraket som fick sin början år 2009 då grundlagsutskottet satte stopp för den dåvarande regeringens planer på att orientera Karleby norrut i förvaltningsreformen. Då slog utskottet fast att man måste välja det alternativ som bäst tryggar de språkliga rättigheterna, ifall det alltså finns flera alternativ att välja mellan (vilket är fallet även nu). Den här linjen höll utskottet fast vid år 2014 då det var dags att tolka Alexander Stubbs regerings försök till social- och hälsovårdsreform. I det utlåtandet hänvisade man tillbaka till utlåtandet år 2009. Nu är det tredje gången gillt, och då gör regeringen en avvikande tolkning. Man hänvisar till utlåtandet från år 2014 men gör en helt ny tolkning som det inte finns grundlagsenligt stöd för. Lagberedaren menar att man INTE är skyldig att välja den lösning som medför minst problem för den språkliga minoriteten. I den mycket långa och krångliga meningen står det att en annan modell kan väljas bara olika fri- och rättigheter först vägts mot varandra och den alternativa lösningen kan anses "konstitutionellt godtagbar". Olli Mäenpää: – Är detta nu ett mänskligt misstag eller har man avsiktligt gjort fel? Jag tycker att det här är ett så pass stort fel att det knappast kan röra sig om ett misstag. Menar du att tjänstemännen och regeringen avsiktligt vill förvilla? – Det pratas ganska mycket om en era av postsanning, alltså ett samhälle där sanningen inte har så stor betydelse så länge det tjänar ett visst syfte. Det här är en utveckling som vi ser i USA men också delvis i Finland. Det här är ett exempel på det, säger Olli Mäenpää. Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi, säger att felet kan leda till en regeringskris. – I första hand kommer regeringen att krävas på en förklaring. Visar det sig att regeringen avsiktligt försökt vilseleda riksdagen kan det leda till en förtroendeomröstning. Men frågan är om regeringen skulle falla eller inte. Grundlagsutskottet behandlar lagförslaget just nu. Mäenpää hördes i utskottet förra veckan och pekade då på den felaktiga hänvisningen. Det här antydde även Markku Suksi, och felet kommer högst troligt att nämnas i utskottets utlåtande. Regeringen har förstås majoritet i riksdagen, men enligt experterna ska fel i lagberedningar inte accepteras i ett rättssamhälle – åtminstone inte sedan de påtalats. Om tolkningen ändå går igenom behövs inga fler språkkonsekvensutredningar och vi kommer att få se en ökad ström svenskspråkiga som får sin vård på det finskspråkiga centralsjukhuset i Seinäjoki. Genom den tolkning som valts har regeringen skapat stöd för det alternativ man vill se, framhåller Markku Suksi. Men han säger också att det finns en väg ur dilemmat: – Nu kunde det vara läge att låta Vasa centralsjukhus få omfattande jour i stället för Seinäjoki. Olli Mäenpää är inne på samma linje. – På den punkten är texten mycket konkret. Man brukar inte göra förändringar i lagförslagens motiveringar. Däremot kan man ändra i själva lagtexten där sjukhusen räknas upp. Läs även Niklas Nybergs och Kenneth Mynttis ledare om ämnet.